செய்தி: பராமரிப்பின்றி கிடக்கும் மதுரை ராஜாஜி சிறுவர் பூங்கா.

பராமரிப்பின்றி கிடக்கும் மதுரை ராஜாஜி சிறுவர் பூங்காவின் அவல நிலை நடவடிக்கை எடுக்குமா மாநகராட்சி சமூக ஆர்வலர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *